Посадова інструкція викладача (примірна)

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  (примірна)ВИКЛАДАЧА

 

Погоджено                                                                                                Затверджую

Голова профспілкового                                                                          Директор ПТНЗ

комітету  ПТНЗ                                                                             _________________

_________________________

 

Посадова інструкція  (примірна)викладача

Київського вищого професійного училища (назва ПТНЗ)

 

1.Загальні положення:

 

1.1 Викладач належить до категорії педагогічного складу навчального закладу. Викладач призначається на посаду та звільняється з посади директором навчального закладу за представленням заступника директора.

1.2 Основні обов’язки викладача – забезпечення достатнього рівня знань, умінь та навичок з предмета, який викладає та виховання громадянина України.

1.3 Викладач підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виробничої та навчальної роботи, методисту ПТНЗ.

1.4 У своїй діяльності викладач керується:

-         Законом України «Про освіту»;

-         Законом України «Про професійно-технічну освіту»;

-         Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах;

-         Статутом навчального закладу;

-         наказами директора навчального закладу та вищих органів керування освітою;

-         нормативно-методичними матеріалами з організації навчально-виробничого та виховного процесу;

-         цією посадовою інструкцією.

1.5 На посаду викладача призначають осіб, які мають вищу педагогічну та спеціальну вищу освіту.

1.6 Для визначення відповідності викладача займаній посаді, рівня кваліфікації, проводиться його атестація. Періодичність атестації та порядок її проведення встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння викладачу відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи згідно з чинним законодавством.

1.7 Викладач має бути компетентним у питаннях:

-         змісту матеріалу навчальних програм з предметів, які викладає;

-         методики проведення навчальних занять та організації навчально-виробничого  процесу;

-         концепції виховної діяльності освітніх закладів України;

-         культури праці та службової етики, педагогічного такту.

1.8 Робочий час викладача визначається згідно з обсягом педагогічного навчального навантаження та позаурочної навчально-методичної, організаційної на виховної роботи серед учнів, слухачів.

 

 

2. Обов’язки:

 

2.1 Планує навчальним матеріал з предмета, який викладає (робочі навчальні програми, поурочно-тематичні, поурочні плани).

2.2  Забезпечує виконання навчальних планів та програм.

2.3 Забезпечує навчально-методичну та матеріально-технічну базу для ефективного проведення кожного уроку. Працює над створенням навчально-методичного комплексу предмета, який викладає.

2.4 Забезпечує достатній науковий та методичний рівень вивчення програмового матеріалу, використовуючи сучасні педагогічні та виробничі технології.

2.5 Вимагає від учнів дотримання Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи навчального закладу. Забезпечує належні умови для виявлення рівня освітньої та професійної підготовки учнів.

2.6 Веде в журналі теоретичного навчання облік відпрацьованих навчальних занять, успішності та відвідування учнями уроків, контролює відпрацювання пропущених занять.

2.7 Здійснює контроль якості знань, дотримуючись встановлених критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (поточний, тематичний, підсумковий контроль).

2.8Проводить додаткові заняття та консультації.

2.9 Організовує позаурочну роботу з предмета.

2.10 Приймає участь в засіданнях педагогічних рад, методичних комісій, семінарах тощо.

2.11 З метою удосконалення методики викладання предмета:

- працює над реалізацією загальної науково-методичної проблеми навчального закладу;

- вивчає перспективний педагогічний досвід;

- працює з періодичною педагогічною пресою;

- створює власні методики, підручники, посібники, в тому числі в електронному варіанті;

- відвідує та проводить відкриті уроки.

2.12 Виконує обов’язки завідуючого навчальним кабінетом. Несе відповідальність за збереження матеріальних цінностей навчального кабінету.

2.13 Виконує обв’язки класного керівника згідно Положення про класного керівника. Займається виховною роботою в групі: планування та організація виховних заходів, соціальний захист учнів, робота з батьками тощо.

2.14 Виконує профорієнтаційну роботу.

2.15 Згідно Положення про атестацію педагогічних кадрів, один раз на п’ять років підвищує кваліфікацію та атестується за наслідками своєї роботи з усіх напрямів діяльності.

2.16 Звітує перед навчальною частиною про виконання навчальних планів та програм, успішність з предмета за підсумками семестрів та навчального року.

2.17 Дотримується норм педагогічної етики, моралі, поважає гідність учнів, прищеплює їм любов до України, виховує в них патріотизм і повагу до Конституції України.

2.18 У своїй діяльності додержується законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

2.19 Готує учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.20 Сприяє збереженню майна навчального закладу.

2.21 Викладач (куратор групи, класний керівник):

-               несе відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу;

-               забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці;

-               організовує вивчення учнями правил і норм з охорони праці;

-               проводить інструктажі з учнями: з охорони праці – під час проведення виробничої практики і трудового навчання відповідно до Типового положення; з безпеки життєдіяльності – під час проведення навчальних занять, позаучилищних заходів (вступний на початку навчального року – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника; первинний, позаплановий, цільовий інструктажі – з реєстрацією в спеціальному журналі; інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної роботи тощо) – з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять і виробничого навчання на сторінці предмета в рядку про зміст уроку, практичної роботи тощо);

-               здійснює контроль за виконанням учнями правил (інструкцій) з безпеки;

-               проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;

-               проводить профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі тощо);

-               терміново повідомляє керівника та службу охорони праці закладу освіти про кожний нещасний випадок , що трапився з учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;

-               бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

 

3. Права:

 

Викладач має право:

3.1  На захист професійної честі та гідності.

3.2  На захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного, психічного насильства, від дій інших працівників, які порушують права або принижують їх честь і гідність.

3.3  На безпечні та нешкідливі умови праці.Вимагати дотримання навчальної дисципліни, режиму проведення занять із боку учнів.

3.4  На вільний вибір освітніх технологій (методів і засобів) у межах затверджених навчальних планів.

3.5  На участь в обговоренні усіх питань статутної діяльності навчального закладу.

3.6  Користування навчальною, науково-методичною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу освіти.

3.7  Брати участь у науково-дослідній діяльності, методичній роботі, засіданнях педагогічних рад, методичних секцій та комісій, конкурсах, виставках, презентаціях тощо.

3.8  Підвищувати професійну та психолого-педагогічну кваліфікацію.

3.9  На матеріальне та моральне заохочення за підсумками рейтингу роботи, згідно критеріїв оцінювання діяльності викладача за семестр (рік).

3.10                     Вносити пропозиції щодо покращення теоретичного навчання учнів на педагогічну раду навчального закладу.

3.11                     Завідувати кабінетом. Слідкувати за своєчасним забезпеченням за закріпленим кабінетом новою технікою, матеріалами, технічною та навчально-методичною документацією, іншими необхідними засобами для якісного ведення навчального процесу.

3.12                     Не допускати учнів до роботи у випадку несправності обладнання, інструментів, засобів та приборів, а також з матеріалами, які не відповідають технічним вимогам. Про прийняте рішення викладач своєчасно повідомляє адміністрацію навчального закладу.

3.13                     Подавати пропозиції про заохочення учнів, які  успішно оволоділи  предметом, брати активну участь в громадській роботі та бути прикладом у поведінці.

3.14                     Керувати методичною комісією (перевага надається викладачу, який має вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання, зі стажем педагогічної роботи не менше 10 років).

3.15                     Подавати на розгляд керівництва пропозиції з питань своєї діяльності.

3.16                     Вести заняття за допомогою тієї методики, яку він вважає для себе прийнятною, забезпечуючи оволодіння учнями основами знань відповідно до навчальної програми.

3.17                     Розробляти і подавати на затвердження у встановленому порядку власні навчальні програми з предметів або користуватися вже затвердженими вищими органами освіти.

3.18                     Отримувати від керівників і фахівців ПТНЗ інформацію, необхідну для здійснення своєї діяльності. Підвищувати кваліфікацію і брати участь у районних, міських, обласних семінарах, конференціях, навчатися на курсах підвищення кваліфікації та займатися самоосвітою.

3.19                     Вимагати від керівництва навчального закладу надання сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.20                     Знайомитися з проектами рішень керівника, що стосуються його діяльності.

       

4.                 Відповідальність:

 

Несе відповідальність за:

4.1   За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, відповідно до трудового законодавства України.

4.2   За правопорушення, здійснені в процесі здійснення своєї діяльності - у межах адміністративного, карного і цивільного законодавства України.

4.3   За заподіяння матеріального збитку - у межах чинного законодавства України. 

4.4   Незбереження контингенту учнів навчальної групи.

4.5   Невиконання наказів і розпоряджень директора навчального закладу та вищих органів професійно-технічної освіти.

4.6   Невиконання особисто та учнями правил охорони праці, пожежної безпеки та норм промсанітарії.

4.7   Недбале ставлення  учнів до збереження майна.

4.8   Несвоєчасне подання звітної документації керівництву навчального закладу.

4.9   Спільно із заступником директора з навчально-виробничої  роботи,  старшим майстром та іншими педагогічними працівниками забезпечує своєчасну та якісну підготовку учнів до державної підсумкової та кваліфікаційної атестації (кваліфікаційних екзаменів, захисту дипломних робіт тощо).

4.10 Проведення роботи з розвитку технічної та художньої творчості, організацію та проведення  олімпіад, конкурсів фахової майстерності з професій, організацію виставки творчих робіт учнів.   

4.11 Відшкодовувати особисто, відповідно до законодавства, завдані навчальному закладу збитки.

4.12 За невиконання посадових обов’язків, наказів, розпоряджень, Статуту навчального закладу, дисциплінарні порушення до викладача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, звільнення з роботи.

 

 

З посадовою інструкцією  ознайомлений(а)

 

______________    ___________________________                 «____» ____________ 20___ р.  

     (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові)                                          (дата)

 

   
Besucherzahler
счетчик посещений
   
© Всі права захищено (КПБЛ). E-mail: pashka.zinchenko@gmail.com