Контрольні роботи з електротехніки

Контрольна робота №1 Електротехніка з основами промислової електроніки

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Виберіть правильний варіант відповіді:

1.     Напруженість електричного поля визначається за формулою:

A.   E =A/q

B.   E = q /F

C.   Е = F/q

D.   E = F·q

2.     Напруга визначається за формулою:

A.   U = A·q

B.   U = A/q

C.   U =q/A

D.   U = F/q

3.     Питомий опір визначається за формулою:

A.   ρ= I·S/ l

B.   ρ = R·S/ l

C.   ρ= R·l/S

D.   ρ= I·l/S

     4.Закон Ома для ділянки колаформулюється так:

                 А.  Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола.

                 B.  Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору.

                 С.  Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю.

D.  Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна опору й обернено пропорційна спаду напруги на  цій ділянці.

       5.         Ємність конденсатора визначається за формулою:

                 А. С = U·I

                 B. С = U/Q

                С.  С = Q·U

                D. С = Q/U

   6.   Закон Ома для повного кола записується так:

                 А. I = E /R+r

                 B. I = R+ r / E

                С. I = R/U

                D.  I = E·(R+r)

   7.   Iзакон Кірхгофа формулюється так:

А.  Сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС джерела живлення й обернено пропорційна сумі опорів зовнішньої та внутрішньої частин кола.

                 B.  Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна спаду напруги на цій ділянці й обернено пропорційна її опору.

                 С.  Алгебраїчна суму струмів у вузлі електричного кола дорівнює нулю.

D. Сила струму у вузлі електричного кола прямо порційна спаду напруги на  цій частині кола.

     8.IIзакон Кірхгофа записується так:

                 А.  ∑ E= ∑ U ·R

                 B.  ∑ E= ∑ I ·R

                С. ∑ E= ∑ U 

                D.  ∑E=∑ I ·U

     9.Потужність визначається за формулою:

                 А. P= U·R           

                 B.  P= I·R           

                С. P= А/t

                D. P= I/U

    10.          Загальний опір при паралельному з’єднання визначається за формулою:

                 А.  Rзаг. = 1/R  + 1/R2…  + ..1/Rn

                 B.  Rаг. = R+  1/R2…  + ..1/Rn

                С.  1/Rзаг. = 1/R  + 1/R2…  + ..1/Rn

                D.   Rзаг. = R +R2…+…Rn

    11.          Величина, яка є незмінною при послідовному з’єднанні.

                 А.  Cтрум

                 B.   Напруга

                С.  Опір

                D.   Струм, напруга

Контрольна робота №1 Електротехніка

Кожна відповідь оцінюється 1 балом

Початковий та середній рівні.

1.Змінний струм – це струм який …:

         А.  не змінюється з часом;

         В.   змінює величину струму, не змінює напрямок;

         С.   періодично змінює своє величину і напрямок;

         D.   змінюється за законами косинуса.

2. Період – це …

         А.   значення струму за мить часу;

         В.   кількість коливань за 1 секунду;

         С.   час за який струм змінюється на синусоїду;

         D.    найбільше миттєве значення електричних величин.

3. Амплітудні значення електричних величин (Іm, Um, Еm, Рm) – це …

         А.   час за який електричні величини зміняться на синусоїду;

         В.  значення цих величин за мить часу;

         С.   найбільші миттєві значення, цих величин;

          D.  відхилення синусоїдальної величини від нульового значення.

4. Реактивний ємнісний опір виникає у колах змінного струму з ..

         А.   конденсатором;

         В.   котушкою;

         С.   конденсатором і резистором;

         D.   резистором

5. Одиниці вимірювання активної потужності:

         А.   вати;

         В.   вольти;

         С.   вольт-ампери;

         D.    ампери.

 

6. Фазна напруга – це напруга, яка виникає…

      А.   між лінійним проводом і нейтральним;

          В.   між двома лінійними проводами;

          С.   виникає при з’єднанні фаз трикутником;

          D.   виникає в однофазних системах.

Достатній рівень.

7. Величина, що дорівнює величині постійного струму, який, проходячи по провіднику з постійним опором, виділяє таку ж кількість теплоти, що і змінний струм називається…..

8. Основна перевага трифазного струму над однофазним в тому, що…..

9. Запишіть співвідношення між лінійними і фазними напругами при з’єднанні фаз генератора зіркою.

Високий рівень.

10. Як впливає значення cosφ на ефективність використання електричної енергії?

11. Фази генератора з’єднано зіркою з виведеним нульовим проводом, генератор має лінійну напругу Uл = 380В. Чому дорівнює фазна напруга при такому  з’єднанні?

 

Виберіть правильний варіант відповіді, кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Початковий та середній рівні.

1.     Трансформатор – це пристрій:

A.   магнітний

B.   електричний

C.   статичнийелектромагнітний

D.   статичний магнітний

2.     Трансформатор перетворює:

A.  силу струму

B.  напругу, силу струму

C.  частоту

D.  напругу

3.     Трансформатор не змінює таку величину:

A.   силу струму

B.   частоту

C.   напругу

D.   потужність

4.     За вторинною напругою трансформатори поділяються на:

A.   підвищувальні, знижувальні

B.   однофазні, трифазні

C.   стержньові, броньові

D.   силові, вимірювальні, зварювальні

5.     За будовою магнітопроводу трансформатори поділяються:

A.   підвищувальні, знижувальні

B.   однофазні, трифазні

C.   стержньові, броньові

D.   силові, вимірювальні

 

6.  Однофазний трансформатор складається з таких частин:

            A.   магнітопровід

            B.   первинної та вторинної обмоток, магнітопровід

            C.   первинної обмотки, магнітопровід

            D.   первинної та вторинної обмотки

Достатній рівень.

     7. Режим роботи трансформатора, при якому до первинної обмотки подається напруга, вторинна накоротко замкнена називається …..

8. На малюнку зображено принципову схему  ______       _________  трансформатора.

      9. Кількість витків на вторинній обмотці трансформатора зменшили в 4 рази, то напруга на зажимах вторинної обмотки зміниться так…

Високий рівень.

   10. Однофазний трансформатор увімкнено в мережу 220 В. Первинна обмотка має 800 витків, вторинна – 46 витків. Визначте коефіцієнт трансформації і напругу вторинної обмотки.

11. Однофазний понижувальний трансформатор ввімкнений в мережу з напругою 380В. До зажимів вторинної обмотки ввімкнено активне навантаження з опором r= 20Ом. Визначте струм при навантаженні, якщо коефіцієнт трансформації k= 5

 

 

   
Besucherzahler
счетчик посещений
   
© Всі права захищено (КПБЛ). E-mail: pashka.zinchenko@gmail.com